Właścicielem i podmiotem prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.sklep.medical.szczecin.pl , jest Medical Company Sp. z o.o.  z siedzibą w Szczecinie 70-541, przy ul. Farna 2, numer nr NIP 8512608298, nr REGON 811891221, nr KRS 0000892183. Sklep jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą zawieranie umów sprzedaży na odległość jak również świadczenie usług drogą elektroniczną.

* Realizacja zamówień *

Sklep prowadzi sprzedaż produktów, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej www.sklep.medical.szczecin.pl

Zamówienia na Produkty mogą być składane za pośrednictwem platformy internetowej

Ceny wszystkich Produktów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

Złożenie zamówienia w Sklepie za pomocą jednej z metod opisanych w pkt. 2 powyżej stanowi jednocześnie akceptację zasad sprzedaży wynikających z Regulaminu Sklepu oraz zobowiązuje obie strony transakcji do ich przestrzegania.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją obowiązku zapłaty.

Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru zamawianych Produktów, sposobu dostawy, adresu dostawy oraz adresu jaki ma zostać umieszczony na dokumencie sprzedaży, a także formy płatności za dane zamówienie.

Po złożeniu zamówienia za pomocą systemu internetowego bądź poprzez wiadomość e-mail Klient otrzymuje za pomocą poczty email informację potwierdzającą złożenie zamówienia.

Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji (co równoważne jest z jego anulowaniem) jeśli w formularzu zamówienia znajdującym się na stronie internetowej Sklepu bądź w zamówieniu złożonym drogą e-mail będą znajdowały się niepełne lub niekompletne dane, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

Zamówienie zostanie przekazane do realizacji pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawcy. W momencie kiedy Produkt nie jest dostępny Klient otrzymuje niezwłocznie informację zwrotną (drogą e-mail lub telefonicznie) o stanie realizacji zamówienia (np. o przybliżonym terminie dostępności Produktu) i na jej podstawie podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia, w tym Klient ma prawo całkowicie zrezygnować z zamówienia.

W przypadku rezygnacji przez Klienta z realizacji zamówienia, która jest spowodowana brakiem Produktu lub części Produktów objętych zamówieniem, Klient, który dokonał przedpłaty, otrzyma zwrot należności za dane zamówienie w ciągu 14 dni od daty anulowania zamówienia.

Do każdego zamówienia złożonego w sklepie internetowym jest wystawiana faktura VAT lub paragon. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.

W przypadku braku dostępności zamówionego przez klienta towaru firma Medical Company Sp. z o.o. nie zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia, bądź zrealizowania zamówienia w późniejszym, nie określonym terminie.

* Warunki sprzedaży dotyczące wyrobów medycznych na zlecenie refundowanych przez NFZ *

Szczególną kategorią oferowanych do sprzedaży Produktów są wyroby medyczne refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

Złożenie zamówienia na Wyrób medyczny jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Klient posiada ważne zlecenie na zaopatrzenie w Wyrób medyczny, spełniające wszystkie wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Poniżej przedstawiamy prawidłowo wypełnione zlecenie.

Przeniesienie prawa własności do zamówionych Wyrobów medycznych następuje z chwilą pozytywnej weryfikacji dokumentów przedłożonych kurierowi wysłanemu do Klienta przez Sprzedawcę (dokumenty muszą być w całości prawidłowo wypełnione, co jest niezbędne celem rozliczenia zamówienia z NFZ).

W przypadku gdy dokumentacja przekazana kurierowi jest wadliwa (brak wszystkich wymaganych informacji, błędne wypełnienie rubryk) Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o brakach lub błędach dokumentacji celem uzupełnienia.

W przypadku niedostosowania dokumentacji do zaleceń Sprzedawcy, o których mowa w ustępie powyżej, w ciągu 7 dni od dnia poinformowania o błędach lub brakach w dokumentacji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

Wstrzymania realizacji innych zamówień Klienta dotyczących Wyrobów medycznych,

Żądania odesłania wydanych Wyrobów Medycznych objętych zleceniem na pełen koszt Klienta,

Żądania zapłaty pełnej ceny za Wyrób Medyczny, bez uwzględnienia refundacji.

* Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych *

Świadczenie usług elektronicznych, tj. usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”) (dalej: „Usługi Elektroniczne”) przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie formularza zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa ta zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Usługobiorcę formularza utworzenia Konta.

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej dostępu do Regulaminu, formularza zamówienia, oferty Sklepu i Polityki Prywatności zostaje zawarta z chwilą, gdy Usługobiorca wyświetli stronę internetową Sklepu i zawierana jest na czas przeglądania strony, tj. do czasu jej zamknięcia.

* Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu *

Komputer z dostępem do Internetu.

Dostęp do poczty elektronicznej.

Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.5 i wyższej; Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej; Opera w wersji 10 i wyższej; Google Chrome w wersji 10 i wyższej.

Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.

* Zobowiązania usługobiorcy *

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z Usług Elektronicznych polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania Internetu, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp. Usługodawca korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Usługobiorcy z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.

* Zamówienia internetowe *

Celem złożenia zamówienia za pośrednictwem platformy internetowej Klient powinien dokonać rejestracji swoich danych w systemie teleinformatycznym Sklepu (utworzenie Konta).

Klientami Sklepu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, ale posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

W celu dokonania rejestracji (założenia Konta) Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając m.in. następujące dane:Klient również wybiera nazwę – login, pod którą chce występować w systemie informatycznym Sklepu oraz hasło dostępu do systemu (dane do Konta).

imię i nazwisko;

dokładny adres;

numer telefonu kontaktowego;

adres e-mail;

* Dokonanie zmiany w zamówieniu *

Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego realizacji, czyli do momentu przekazania zamówienia do wysyłki, o czym informowany jest wiadomością e-mail. Po tym momencie jakiekolwiek zmiany w zamówieniu nie będą możliwe do wprowadzenia, pozostaje jedynie możliwość anulowania całości zamówienia i złożenia go ponownie z poprawnymi danymi.

Wprowadzenie powyższych zmian jest możliwe po uprzednim kontakcie za pomocą poczty email: medical@onet.eu. Zmiany będą wprowadzane jedynie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta.

* Reklamacje *

Wszystkie Produkty oferowane w naszym sklepie są nowe, pochodzą z legalnego źródła.

Wszystkie Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych.

Jeżeli Klient po zakupie Produktu znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z możliwości złożenia reklamacji lub skorzystać z uprawnień gwarancyjnych.

Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni i w tym terminie po uznaniu reklamacji następuje wymiana Produktu lub zwrot płatności na rachunek bankowy Klienta. W przypadku uznania reklamacji zostaną również zwrócone Klientowi koszty zwrotu Produktu w wysokości nie wyższej niż koszty poniesione przez Klienta. W przypadku uznanej reklamacji Sprzedawca ponosi koszty ponownego nadania Produktu do Klienta.

Reklamacje należy składać pisemnie na adres: Medical Company Sp. z o.o. ul. Farna 2, 70-541 Szczecin lub mailowo na adres: kontakt@medical.szczecin.pl

* Odstąpienie od umowy, zwrot produktu *

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm., dalej: „Ustawa o prawach konsumenta”) Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo zwrotu zakupionych Produktów w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktów lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktów.

Dla zachowania ww. terminu wystarczające jest wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (sporządzonego na piśmie i wysłanego na adres: Medical Company Sp. z o.o. , ul.Farna 2, 70-541 Szczecin lub wysłanego na adres e-mail: kontakt@medical.szczecin.pl).

 Wzór odstąpienia od umowy 

Medical Company Sp. z o.o.

ul. Farna 2

70-541 Szczecin

kontakt@medical.szczecin.pl

 Ja ............................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych produktów ..........................................................................................................., numer zamówienia............................................................................................Data zawarcia umowy to.................................................,

Data odbioru ..........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................

W efekcie odstąpienia od Umowy Umowę uważa się za niezawartą, a strony zwracają sobie spełnione świadczenia.

Klient ponosi bezpośrednie koszty odesłania Produktów. Wysokość kosztów zależy od taryfy operatora pocztowego.

Klient ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkty. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje m. in. w sytuacji gdy:Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.Zwrot uiszczonych płatności nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, jednakże jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot następuje w takiej samej formie w jakiej nastąpiła płatność.

przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

* Dostawa i płatności *

Dostawa towarów na które zamówienie zostało złożone za pomocą sklepu internetowego jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

* Koszty dostawy *

Kurier Inpost: płatność za pobraniem lub przedpłata - 13,90 zł

Paczkomat Inpost: przedpłata - 13,90 zł

 

* Formy płatności *

Płatność przelewem

Płatność za pomocą PayU

Płatność za pobraniem

* Dane do przelewu * 

Medical Company Sp. z o.o.

ul. Farna 2

70-541 Szczecin

Nest Bank

33 2530 0008 2024 1026 0317 0001

tytuł: numer zamówienia

* Czas realizacji zamówienia *

Po uzyskaniu przez płatność potwierdzonej autoryzacji od operatora, bądź po zaksięgowaniu wpłaty na koncie - wysyłka towaru następuje w ciągu 24 godzin.

* Dane osobowe *

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) poniżej przekazujemy niezbędne informacje:

1. Administratorem danych osobowych Medical Company Sp. z o.o. , numer KRS: 0000892183, nr NIP 8512608298, nr REGON 101773155. 

świadczenia usługi prowadzenia konta klienta sklepu Medical Company Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy,

marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki,

rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki,

wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy kupna sprzedaży.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy kupna-sprzedaży, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w wymaganym przez przepisy prawa zakresie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

4. Odbiorcami danych osobowych są:

podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

PayU -  podmiot świadczący usługi płatności kartami oraz szybki przelewami internetowymi

5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do

dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych,

prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

* Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych *

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie).

Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@medical.szczecin.pl lub też pisemnie na adres: Medical Company Sp. z o.o., ul. Farna 2, 70-541 Szczecin

W przypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

W przypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

* Informacja o plikach cookies *

Cookies (z ang. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniach, z których Klient korzysta do przeglądania stron internetowych Sklepu. Cookies umożliwiają: * Dostosowanie i optymalizację strony Sklepu do potrzeb jego użytkowników,

Tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,

Personalizacji przekazów marketingowych,

Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu Zgodnie z nowym prawem telekomunikacyjnym, które obowiązuje od 21 stycznia 2013 roku, każdy klient sklepu internetowego powinien być poinformowany o tym, że sklep wykorzystuje pliki cookies. W naszym Sklepie stosowane są dwa rodzaje plików cookies– „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Pliki cookies „stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies określając warunki ich przechowywania oraz dostępu w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwościach i zmianie sposobu obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

* Postanowienia końcowe *

Informacje o Produktach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przedstawione informacje są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów.

Wszelkie informacje na temat Produktów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów. Wygląd rzeczywisty Produktów może nieco odbiegać od przedstawionego na stronie internetowej np. z powodu różnych ustawień i jakości monitora używanego przez Klienta.

Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z powyższego Regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje go do przestrzegania zasad w nim zawartych.

W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.