Regulamin sklepu internetowego
MEDICAL COMPANY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin zostaje ustanowiony dla Sklepu internetowego MEDICAL SKLEP MEDYCZNY, który jest dostępny pod adresem internetowym: https://sklep.medical.szczecin.pl/ i prowadzony jest przez MEDICAL COMPANY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Farna 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000892183, o kapitale zakładowym 410.000,00 zł, NIP: 8512608298, REGON: 811891221.

 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów), umożliwiającą użytkownikom zapoznanie się z towarami sprzedającego, w tym z cenami i dostępnością Towarów, zawarcie Umowy Sprzedaży, jak również zamieszczanie Treści na zasadach określonych w Regulaminie. W tym celu Sprzedawca udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy usługi na zasadach określonych niniejszym Regulaminie.

 3. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. konsument – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową kupującego;

 2. sprzedawca – MEDICAL COMPANY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Farna 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000892183, o kapitale zakładowym 410.000,00 zł, NIP: 8512608298, REGON: 811891221;

 3. klient – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu;

 4. użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w tym również klienci;

 5. przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, prowadząca działalność gospodarczą;

 6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.medical.szczecin.pl/index.php;

 7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu teleinformatycznego zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą.

 10. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności

 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości towarów.

 14. Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Towaru - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3.

Klienci upoważnieni są do kontaktu ze Sklepem według następujących danych:

 1. Adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Farna 2, 70-541 Szczecin;

 2. Adres e-mail Sprzedawcy:

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 91 48 91 928

 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 16:00.

§ 4.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, Java Script i cookies oraz przeglądarki o równoważnych możliwościach technicznych.

§ 5.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niespełnienie przez system informatyczny Klienta wymagań określonych w Regulaminie.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Towaru lub klient zostanie bezzwłocznie poinformowany o ostatecznej cenie po złożeniu zamówienia, drogą mailową.

 6. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towary, które nie znajdują się w magazynie Sklepu, końcowa cena może ulec zmianie z uwagi na wzrost cen dostawcy, o czym klient zostanie poinformowany bezzwłocznie po złożeniu zamówienia, drogą mailową.

§ 6.

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła wskazanych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt. 3.

 5. Logowanie w Sklepie może nastąpić również poprzez koto Google lub Facebook.

§ 7.

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, w przypadku towarów refundowanych – podać pesel pacjenta oraz numer zlecenia NFZ;

 5. kliknąć przycisk “Złóż zamówienia”

 6. opłacić zamówienie.

§ 8.

 1. Klient może skorzystać z metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru określonych w formularzu zamówienia.

 2. Klient może skorzystać z metod płatności określonych w formularzu zamówienia.

 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9.

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”).

 2. Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia.

 3. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. W szczególności warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego lub jego zamówienia u dostawcy.

 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail określonej w pkt. 9.1. na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Termin dostawy Towaru może ulec wydłużeniu, jeśli towar nie znajduje się w magazynie Sprzedawcy, o czym Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany na wskazany adres e-mail.

 6. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Towaru O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia.

 9. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Towarów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia.

 10. Dostawa Towarów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 11. Odbiór osobisty Towarów przez Klienta jest bezpłatny.

 12. Szczególną kategorią oferowanych do sprzedaży Towarów są wyroby medyczne refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 13. Złożenie zamówienia na Wyrób medyczny jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Klient posiada ważne zlecenie na zaopatrzenie w Wyrób medyczny, spełniające wszystkie wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

 14. Wzór prawidłowo wypełnionego zlecenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 15. Przeniesienie prawa własności do zamówionych Wyrobów medycznych następuje z chwilą pozytywnej weryfikacji dokumentów przedłożonych kurierowi wysłanemu do Klienta przez Sprzedawcę (dokumenty muszą być w całości prawidłowo wypełnione, co jest niezbędne celem rozliczenia zamówienia z NFZ).

 16. W przypadku gdy dokumentacja przekazana kurierowi jest wadliwa (brak wszystkich wymaganych informacji, błędne wypełnienie rubryk) Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o brakach lub błędach dokumentacji celem uzupełnienia.

 17. W przypadku niedostosowania dokumentacji do zaleceń Sprzedawcy, o których mowa w ustępie powyżej, w ciągu 7 dni od dnia poinformowania o błędach lub brakach w dokumentacji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do: wstrzymania realizacji innych zamówień Klienta dotyczących Wyrobów medycznych, żądania odesłania wydanych Wyrobów Medycznych objętych zleceniem na pełen koszt Klienta, lub żądania zapłaty pełnej ceny za Wyrób Medyczny, bez uwzględnienia refundacji.

 18. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie): a) poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo b) zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Użytkownika, przedmiotem Umowy Sprzedaży w ramach Towarów innych niż Towar zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Towary objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).

 19. W terminie dwóch dni roboczych po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części Użytkownik może potwierdzić Sprzedającemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Użytkownika.

§ 10.

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów, termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w pkt 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 8. Skutki odstąpienia od Umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  5. Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

  6. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru.

  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru

 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§ 11.

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 4. Wyłącza się stosowanie rękojmi w umowach sprzedaży z przedsiębiorcami.

 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w pkt. 3 Regulaminu.

 9. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja producenta, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Towaru w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Towaru.

§ 12.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

§ 13.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane m. in.: firmie ubezpieczeniowej, bankom, firmie świadczącej usługę serwisowania sprzętu oraz usługi pogwarancyjne (w przypadku dokonania zakupu dodatkowej usługi np. usługi serwisowej lub ubezpieczenia zakupionego sprzętu), producentom i autoryzowanym serwisom (w przypadku realizacji zgłoszonej reklamacji) oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Dane zebrane w celu rejestracji konta Klienta lub realizacji zakupów – składania zamówień, będą przetwarzane przez okres realizacji zakupów i funkcjonowania konta (jedynie w przypadku wybrania w koszyku zakupowym opcji „Zarejestruj się). Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji i rękojmi, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

 5. Kupujący oraz Użytkownik mają prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych;

  3. w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, możesz ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem;

  4. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 7. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Sprzedawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Sprzedawcę na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności.

§ 14.

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim i podlegając prawu polskiemu.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny dla siedziby Sprzedającego.

 6. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.